http://www.greece-bulgaria.eu/com/4_A-few-words-about-our-Programme

Гърция и България, две съседни страни с богато минало, още от края на 90-те години навлезнаха в период на по-тясно сътрудничество, благодарение на програмата INTERREG “Greece-Bulgaria”.

Избираемите области на програмата са от Регион Източна Македония- Тракия (регионалните номи на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и Регион Централна Македония (регионалните номи на Солун и Серес) в Гърция и южен централен район за планиране и югозападен район за планиране (областите на Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Регионът за трансгранично сътрудничество между Гърция и България за програмния период 2014-2020 е идентичен с настоящата ETC програма. Тя се простира до 40.202 км2 и има общо население от 2,7 милиона жители.

Приоритетните оси са:

ПО1: конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона
ПО2: устойчива и приспособима към климата трансгранична зона ПО3: по-добра взаимосвързана трансгранична зона
ПО4: трансгранична зона, обхващаща обществото
ПО5: техническа помощ

mapbg