Обосновка на проекта

Проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

oбщина Крумовград и община Топирос

Начало на проекта: 31.08.2017 г.

Край: 29.02.2020 г.

Работни пакети и дейности

Дейности
Дейностите по проекта ще се осъществяват в България и Гърция. Проектът ще бъде реализиран в допустими програмни области на ниво NUTS III – област Кърджали (БГ) и област Ксанти (GR).

Проектът е в съответствие с регионалните и общинските стратегически документи за развитие. В България в гр. Крумовград ще бъде създаден Център за временно настаняване на нуждаещи се хора като ново социално предприятие.

Очаквани резултати

Проектът предвижда действия за създаване на едно ново социално предприятие в Крумовград – Център за временно настаняване на нуждаещи се хора, който ще предоставя услуги на местната общност, възползвайки се от обмяната на опит с Гърция.

Центърът ще допринесе за подобряване на качеството на живот на нуждаещите се от дом, нуждаещи се от помощ, за да си намерят дом, да си намерят работа, да придобият нови умения за социално предприемачество. Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – тя ще задоволява специфичните ежедневни нужди, ще организира свободното време и ще осигури ефективна защита и социална интеграция.