Дейности

Дейностите по проекта ще се осъществяват в България и Гърция. Проектът ще бъде реализиран в допустими програмни области на ниво NUTS III – област Кърджали (БГ) и област Ксанти (GR).

Проектът е в съответствие с регионалните и общинските стратегически документи за развитие. В България в гр. Крумовград ще бъде създаден Център за временно настаняване на нуждаещи се хора като ново социално предприятие.

В община  Крумовград част от сградата на бившата районна болница ще бъде реконструирана и оборудвана за нуждите на Центъра за настаняване на хора  в нужда. В сградата на общинската администрация Крумовград ще бъде създадено 1 офис за подкрепа на социалното предприемачество.

В сградата на община Топирос ще бъде създаден 1 офис за подкрепа на социалното предприемачество.

Дейностите, които ще се изпълняват по проекта са насочени към създаване на условия за социални мрежи, настаняване в домакинството и заетост, свързани със социалното предприемачество.

Социално предприемачество

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество, която е част от проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

В рамките на кампанията се проведоха пет семинара. Участие в семинарите взеха служителите на създадените по проекта социални предприятия, както и представители на общината свързани с предоставянето на социални услуги.

Темите на семинарите бяха посветени на представяне на различни социални алтернативи за решаване на проблеми на определени групи в общността и цели популяризирането на социалното предприемачеството като възможност за реализация на хора с новаторски дух. Подчерта се все по-нарастващата значимост на социалното предприемачество за финансиране на организациите, предоставящи социални услуги.

Общата цел на кампанията бе да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“.