Втора партньорска среща

На 18 октомври от 11.00 часа в община Крумовград се проведе втора партньорска среща по проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион, чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”.
На срещата присъстваха представители на община Крумовград като домакин на срещата и община Топирос – партньор по проекта.
От страна на община Крумовград присъства кметът на общината, заместник кметовете и екипът за управление на проекта. Община Топирос бе представлявана от кмета на общината, заместник кмета и други представители, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
Общият бюджет на проекта е 498 584.03 евро, като от тях 303 154.03 евро са за община Крумовград.
Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество.
Основната цел на срещата беше обсъждане на напредъка по изпълнение дейностите по проекта.
Поради закъснение при изпълнението на дейностите по проекта, на срещата бе взето решение за искане за удължаване срока на договора за безвъзмездна финансова помощ.