ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

                 На 13.02.2020г. в община Крумовград се проведе заключителна пресконференция по проект : „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

         На пресконференцията присъстваха кметът на Община Крумовград  г-жа Себихан Мехмед, зам.- кметовете Абидин Хаджимехмед, Асен Хаджиев, Неждие Акиф ,  зам. кметовете на община Топейрос ……………………………….  ,  екипите на проекта от  двете общини партньори, журналисти и граждани.

        „Считаме проектът за изключително полезен „ – споделиха кметовете на община Крумовград и община Топейрос.

       Асен Хаджиев ръководител на проекта ,представи пред присъстващите дейностите,които бяха реализирани и въздействието,което проектът  оказа.

       В резултат от изпълнението на проекта е изграден, обзаведен и оборудван Център за временно  настаняване в гр.Крумовград с капацитет 21 лица и Офис за подпомагане на социалното предприемачество.

      В рамките проекта се проведе  кампания за социално предприемачество. Бяха организирани пет семинара.Всички обучения обхванаха различни тематични модули ,с които бе повишен капацитетът на   служителите в  създадените по проекта социални предприятия.      С реализацията на проекта ще се постигне общата цел: социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот ,развитие на територията на трансграничният регион България – Гърция в сферата на социалните услуги чрез осигуряване на подкрепа за социално приобщаване на уязвими групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество.