На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград се проведе официална церемония за откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно настаняване в гр.Крумовград

На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград  се проведе официална церемония за откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно  настаняване в гр.Крумовград реализирани в рамките на  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

В резултат от изпълнението на проекта е изграден, обзаведен и оборудван Център за временно  настаняване в гр.Крумовград с капацитет 21 лица и Офис за подпомагане на социалното предприемачество. 

          С реализацията на проекта ще се постигне общата цел: социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот за всички жители на града и общината, балансирано развитие на територията и развитие на сферата на социалните услуги.