В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

В община Крумовград се проведе кампания за социално предприемачество по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

Общата цел на кампанията  е да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“.

В рамките та Проекта се  създаде  едно ново социално предприятие в Крумовград – Офис за социално предприемачество .Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – Предоставяне на допълнителна възможност на професионално и финансово затруднените уязвими групи да навлязат на пазара на труда чрез развиване на умения за социално предприемачество; Насърчаване на социалното предприемачество чрез създаване на 2 офиса в трансграничния регион; Популяризиране на политиката на ЕС за предоставяне на социални услуги и развитие на социалното предприемачество чрез планирани информационни инструменти;

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, „ACCESS FOR ALL“, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция – България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Крумовград  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.