На 02 декември 2019 г. се проведе работна среща на партньорите по проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“

            На 02 декември 2019 г. се проведе работна среща на партньорите по  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

         Домакин на срещата бе Община Топирос,Гърция.

         Участие в мероприятието взеха партньорите по проекта. От страна на домакина присъстваха кметът на община Топирос г-н Томас Михоглу, заместник кметовете и екипът за управление на проекта, а от страна на община Крумовград – заместник-кмета Асен Хаджиев и екипът по проекта.

        Основната цел на партньорите  беше обсъждане на напредъка по изпълнение дейностите по проекта.

       На срещата  бяха организирани и координирани  следващите стъпки и дейности  по изпълнението на  проекта.

На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград се проведе официална церемония за откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно настаняване в гр.Крумовград

На 18.04.2019 г. в гр. Крумовград  се проведе официална церемония за откриване на обект Офис за социално предприемачество и Център за временно  настаняване в гр.Крумовград реализирани в рамките на  проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

В резултат от изпълнението на проекта е изграден, обзаведен и оборудван Център за временно  настаняване в гр.Крумовград с капацитет 21 лица и Офис за подпомагане на социалното предприемачество. 

          С реализацията на проекта ще се постигне общата цел: социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот за всички жители на града и общината, балансирано развитие на територията и развитие на сферата на социалните услуги.

Обосновка на проекта

Проект: „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

oбщина Крумовград и община Топирос

Начало на проекта: 31.08.2017 г.

Край: 29.02.2020 г.

Работни пакети и дейности

Дейности
Дейностите по проекта ще се осъществяват в България и Гърция. Проектът ще бъде реализиран в допустими програмни области на ниво NUTS III – област Кърджали (БГ) и област Ксанти (GR).

Проектът е в съответствие с регионалните и общинските стратегически документи за развитие. В България в гр. Крумовград ще бъде създаден Център за временно настаняване на нуждаещи се хора като ново социално предприятие.

Очаквани резултати

Проектът предвижда действия за създаване на едно ново социално предприятие в Крумовград – Център за временно настаняване на нуждаещи се хора, който ще предоставя услуги на местната общност, възползвайки се от обмяната на опит с Гърция.

Центърът ще допринесе за подобряване на качеството на живот на нуждаещите се от дом, нуждаещи се от помощ, за да си намерят дом, да си намерят работа, да придобият нови умения за социално предприемачество. Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – тя ще задоволява специфичните ежедневни нужди, ще организира свободното време и ще осигури ефективна защита и социална интеграция.

Цели

Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на социалното предприемачество в трансграничния регион България-Гърция чрез осигуряване на подкрепа за социалното приобщаване на уязвимите групи и чрез създаване на общ инструмент за насърчаване на социалното предприемачество. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“. Проектът предвижда действия за създаване на едно ново социално предприятие в Крумовград – Център за временно настаняване на нуждаещи се хора, който ще предоставя услуги на местната общност, възползвайки се от обмяната на опит с Гърция. Центърът ще допринесе за подобряване на качеството на живот на нуждаещите се от дом, нуждаещи се от помощ, за да си намерят дом, да си намерят работа, да придобият нови умения за социално предприемачество. Това социално предприятие ще бъде подходяща алтернатива за решаване на проблеми на определена група в общността – тя ще задоволява специфичните ежедневни нужди, ще организира свободното време и ще осигури ефективна защита и социална интеграция.

Специфичните цели на проекта са:

  • Осигуряване на възможности за жилище и услуги от ежедневието за хора в нужда в Крумовград чрез създаване и функциониране на Център за временно настаняване в Крумовград за 21 лица;
  • Предоставяне на допълнителна възможност на професионално и финансово затруднените уязвими групи да навлязат на пазара на труда чрез развиване на умения за социално предприемачество;
  • Изграждане на капацитет за предоставяне на услуги за временно жилищно настаняване и за развитие на социалното предприемачество в региона чрез обучение на експерти;
  • Насърчаване на социалното предприемачество чрез създаване на 2 офиса в трансграничния регион;
  • Популяризиране на политиката на ЕС за предоставяне на социални услуги и развитие на социалното предприемачество чрез планирани информационни инструменти.