ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Εύλαλο 67200, ΞΑΝΘΗ
Τηλ .: 25413-52600, 25413-52601
FAX: 25413-52650
E-mail: d.topeirou@kep.gov.gr
www.topeiros.gr

ΔΗΜΟΣ KRUMOVGRAD

πόλη του Krumovgrad 6900, 5 πλατεία της Βουλγαρίας
Τηλ .: 03641/20 10, 20 11, Internal163
FAX: 03641/70 24
E-mail: minkrum@abv.bg
www.krumovgrad.bg