Σύντομα!

Έργο: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας υποστηρίζοντας την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», με σύντομη ονομασία «ACCESS FOR ALL», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δήμος Κρούμοβγκραντ και Δήμος Τοπείρου

Έναρξη του έργου: 31.08.2017

Λήξη: 30.08.2019

Προϋπολογισμός έργου:

Συνολικό κόστος έργου – 498.584,03 ευρώ

Χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ – 423 793,43 ευρώ, εκ των οποίων Κρούμοβγκραντ Βουλγαρίας – 257.680,93 ευρώ, Τόπειρος Ελλάδας – 166.115,50 ευρώ

Εθνική χρηματοδότηση – 74.787,60 ευρώ, εκ των οποίων Κρούμοβγκραντ Βουλγαρίας -45 473,10 ευρώ, Τόπειρος Ελλάδας – 29 314,50 ευρώ

Περιγραφή του έργου:

Το έργο προβλέπει δράσεις για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής επιχείρησης στο Κρούμοβγκραντ – Κέντρο προσωρινής στέγασης απόρων, που θα παρέχει υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας την ανταλλαγή εμπειριών με την Ελλάδα και τη δημιουργία 2 γραφείων υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας – ένα στο Δήμο Κρούμοβγκραντ της Βουλγαρίας και ένα στο Δήμο Τοπείρου Ελλάδας, που θα αυξήσει την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες της διασυνοριακής περιοχής με χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, θα στηρίξει την απασχόληση στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής, θα ενθαρρύνει και θα επεκτείνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην περιοχή. Το Κέντρο προσωρινής στέγασης απόρων, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των απόρων αστέγων, για να βρουν κατοικία, να βρουν εργασία και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αυτή η κοινωνική επιχείρηση θα αποτελέσει την κατάλληλη εναλλακτική λύση για την επίλυση προβλημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών της τοπικής κοινωνίας – θα ανταποκρίνεται στις ειδικές καθημερινές ανάγκες, θα οργανώνει τον ελεύθερο χρόνο και θα παρέχει αποτελεσματική προστασία και κοινωνική ένταξη.