Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του έργου θα υλοποιηθούν στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε επιλέξιμους τομείς προγραμμάτων σε επίπεδο NUTS III – Επαρχία Κάρτζαλι (BG) και Νομός Ξάνθης (GR).

Το έργο είναι σύμφωνο με τα έγγραφα περιφερειακής και δημοτικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Στην πόλη Κρούμοβκγραντ της Βουλγαρίας θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο προσωρινής στέγασης απόρων ατόμων ως νέα κοινωνική επιχείρηση.

Στο δήμο Κρούμοβκγραντ, μέρος του κτιρίου του πρώην περιφερειακού νοσοκομείου θα ανακατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί για τις ανάγκες του Κέντρου στέγασης απόρων ατόμων. Στο δημαρχείο του Δήμου Κρούμοβκγραντ θα δημιουργηθεί ένα γραφείο για την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Στο δημαρχείο του Δήμου Τοπείρου θα δημιουργηθεί ένα γραφείο υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών για την κοινωνική δικτύωση, τη στέγαση νοικοκυριών και την απασχόληση που σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εκπονήθηκε μια εκστρατεία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στον δήμο Krumovgrad, η οποία αποτελεί μέρος του έργου «Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη στην βουλγαρική-ελληνική περιφέρεια μέσω της στήριξης της απασχόλησης και της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», με το ακρωνύμιο «ACCESS FOR ALL», χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα συνεργασία INTERREG VA “Ελλάδα-Βουλγαρία, 2014-2020”.

Πραγματοποιήθηκαν πέντε σεμινάρια στο πλαίσιο της εκστρατείας. Οι υπάλληλοι των κοινωνικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και εκπρόσωποι του δήμου που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, συμμετείχαν στα σεμινάρια.

Τα θέματα των σεμιναρίων ήταν αφιερωμένα στην παρουσίαση διαφορετικών κοινωνικών εναλλακτικών λύσεων για την επίλυση προβλημάτων συγκεκριμένων ομάδων στην κοινότητα και στόχευαν στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ευκαιρία για την υλοποίηση ανθρώπων με καινοτόμο πνεύμα. Αναδείχθηκε η αυξανόμενη σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τη χρηματοδότηση οργανώσεων κοινωνικών υπηρεσιών.

Ο γενικός στόχος της εκστρατείας ήταν να συμβάλει στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας-Ελλάδας παρέχοντας υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων και δημιουργώντας ένα κοινό εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα TO 09: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκριση».