Πλαίσιο του έργου

Έργο: «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας υποστηρίζοντας την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας», με σύντομη ονομασία «ACCESS FOR ALL», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Πακέτα Εργασίας & Δράσεις

Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες του έργου θα υλοποιηθούν στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε επιλέξιμους τομείς προγραμμάτων σε επίπεδο NUTS III – Επαρχία Κάρτζαλι (BG) και Νομός Ξάνθης (GR).

Το έργο είναι σύμφωνο με τα έγγραφα περιφερειακής και δημοτικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Στην πόλη Κρούμοβκγραντ της Βουλγαρίας θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο προσωρινής στέγασης απόρων ατόμων ως νέα κοινωνική επιχείρηση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στόχοι του Έργου:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Βουλγαρίας – Ελλάδας, παρέχοντας υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων και δημιουργώντας ένα κοινό μέσο για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το Έργο είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα TO 09: “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων κάθε μορφής”.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

Διασφάλιση δυνατότητας στέγασης και υπηρεσίες καθημερινής διαβίωσης για άπορα άτομα στο Κρούμοβγκραντ με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου προσωρινής διαμονής στο Κρούμοβγκραντ 21 ατόμων.

Παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων στις ευάλωτες ομάδες με επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες, στο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ανάπτυξη δυναμικού για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής στέγασης και ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή, μέσω της κατάρτισης εμπειρογνωμόνων.

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία 2 γραφείων στη διασυνοριακή περιοχή.

Προώθηση της πολιτικής της ΕΕ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω προγραμματισμένων εργαλείων πληροφόρησης.

Στόχοι

Στόχοι του Έργου:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Βουλγαρίας – Ελλάδας, παρέχοντας υποστήριξη για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων και δημιουργώντας ένα κοινό μέσο για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το Έργο είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα TO 09: “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων κάθε μορφής”.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

Διασφάλιση δυνατότητας στέγασης και υπηρεσίες καθημερινής διαβίωσης για άπορα άτομα στο Κρούμοβγκραντ με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου προσωρινής διαμονής στο Κρούμοβγκραντ 21 ατόμων.

Παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων στις ευάλωτες ομάδες με επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες, στο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ανάπτυξη δυναμικού για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής στέγασης και ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή, μέσω της κατάρτισης εμπειρογνωμόνων.

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία 2 γραφείων στη διασυνοριακή περιοχή.

Προώθηση της πολιτικής της ΕΕ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω προγραμματισμένων εργαλείων πληροφόρησης.